Љиља Илић, Српска књижевност и Ниче

Љи­ља Илић ро­ђе­на је у се­лу Љу­си­на, Бос. Кру­па у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни 16. мар­та 1958. го­ди­не.
Основ­ну шко­лу за­вр­ши­ла је у Бо­сан­ској Ото­ци 1972.; сред­њу у Оџа­ци­ма 1976., а сту­диј Ју­го­сло­вен­ске књи­жев­но­сти на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту Уни­вер­зи­те­та Но­ви Сад 12. фе­бру­а­ра 1981.

Од­бра­ни­ла је ма­ги­стар­ску те­зу Ре­флекс Ни­че­о­ве фи­ло­зо­фи­је у де­лу Раст­ка Пе­тро­ви­ћа 26. ок­то­бра 1994. пред ко­ми­си­јом у чи­јем су са­ста­ву са Ка­те­дре за књи­жев­ност би­ли: проф. др Зо­ран Кон­стан­ти­но­вић, мен­тор, проф. др Ми­о­драг Ра­до­вић, проф. др Ми­ро­слав Еге­рић и проф. др Во­јин Си­ме­у­но­вић са Ка­те­дре за фи­ло­зо­фи­ју. Та пост­ди­плом­ска сту­диј­ска гру­па, упи­са­на 1990/1991, сем стра­них је­зи­ка, слу­ша­ла је: Ти­по­ло­ги­ју срп­ског ре­а­ли­зма (проф. др Ду­шан Ива­нић), По­е­ти­ку од­но­са усме­не и пи­сме­не књи­жев­но­сти (проф. др Ми­о­драг Ма­тиц­ки), По­е­ти­ку ауто­би­о­граф­ског дис­кур­са (проф. др Ми­о­драг Ра­до­вић), Постструк­ту­ра­ли­стич­ке те­о­ри­је (проф др. На­да По­по­вић Пе­ри­шић) и Срп­ску књи­жев­ност у ком­па­ра­тив­ном кон­тек­сту (проф. др Зо­ран Кон­стан­ти­но­вић).

У Но­вом Са­ду је од­бра­ни­ла и док­тор­ску те­зу Срп­ска књи­жев­ност и Ни­че­о­ва фи­ло­зо­фи­ја 23. де­цем­бра 1999. го­ди­не пред ко­ми­си­јом: ака­де­мик Зо­ран Кон­стан­ти­но­вић, мен­тор, проф. др Ми­ро­слав Еге­рић, а са Ка­те­дре за фи­ло­зо­фи­ју проф. др Мир­ко Аћи­мо­вић.

Док­тор је књи­жев­них на­у­ка. До­цент је на Учи­тељ­ском фа­кул­те­ту Сом­бор. У Су­бо­ти­ци пре­да­је Књи­жев­ност и књи­жев­ност за де­цу и Ме­то­ди­ку срп­ског је­зи­ка и књи­жев­но­сти.

Жи­ви са по­ро­ди­цом у Оџа­ци­ма.

Ра­ди­ла је као спи­кер-но­ви­нар 1976. го­ди­не. Уре­ђи­ва­ла је и во­ди­ла еми­си­ју Кул­ту­ра пам­ће­ња на Сту­ди­ју 25 Ра­дио Оџа­ка 1994. и 1995. Пре­да­ва­ла је у основ­ним и сред­њим шко­ла­ма Срп­ски је­зик и књи­жев­ност; ра­ди­ла је и у из­да­ва­штву.

Љи­ља Илић кон­ти­ну­и­ра­но из­у­ча­ва срп­ски ин­те­лект у европ­ском кон­тек­сту и пи­ше ра­до­ве с под­руч­ја књи­жев­не, фи­ло­зоф­ске и бо­го­слов­ске ба­шти­не. Из­у­ча­ва ети­ку пре­ста­би­ли­ра­них кул­ту­ра на бо­сан­ском ду­хов­ном хо­ри­зон­ту као есте­те­тич­ки про­бле­ма­ти­зо­ва­ном про­сто­ру; ис­тра­жу­је умет­нич­ке мо­де­ле ак­ци­је ислам­ске об­но­ве и ак­ци­је хри­шћан­ске об­но­ве у оба сме­ра. Пи­ше и об­ја­вљу­је и по­е­зи­ју.

Члан је Есте­тич­ког дру­штва Ср­би­је, Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не и Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ре­пу­бли­ке Срп­ске.

Би­бли­о­гра­фи­ја:

  • Ре­флекс Ни­че­о­ве фи­ло­зо­фи­је у де­лу Раст­ка Пе­тро­ви­ћа, Глас срп­ски, Ба­ња Лу­ка, 1996. (ком­па­ра­тив­на сту­ди­ја).
  • Дах / Dich, Кул­ту­ра, Бач­ки Пе­тро­вац, 1997. (збир­ка по­е­зи­је, дво­је­зич­но из­да­ње – срп­ски и сло­вач­ки је­зик).
  • Сам­ство, Кул­ту­ра, Бач­ки Пе­тро­вац, 1998. (збир­ка по­е­зи­је).
  • Ме­та­свет / Metasvet, Кул­ту­ра, Бач­ки Пе­тро­вац, 1999. (збир­ка по­е­зи­је, дво­је­зич­но из­да­ње – срп­ски и сло­вач­ки је­зик).
  • Сан / Sen, Кул­ту­ра, Бач­ки Пе­тро­вац, 2000. (збир­ка по­е­зи­је, дво­је­зич­но из­да­ње – срп­ски и сло­вач­ки је­зик).

 

О делу
Књига Српска књижевност и Ниче није схваћена као исцрпна историја интереса српског књижевног мишљења за Ничеа, него је то превасходно појмовни пресек главнијих токова утицаја и сусретања с Ничеовом филозофијом у српској књижевности до педесетих година двадесетог века. Како су се ова сусретања догађала особито у подручјима преводне, есејистичке, поетске, прозне, филозофске и онда богословске књижевности, то онда и ова подручја и сачињавају тематски основ теоријске и методолошке концепције књиге.

Аутор мисаоном рефлексијом филозофске образованости у уводном делу књиге поставља основ за категоријални систем научног знања о суштини односа српске књижевности према Ничеу, а онда излаже гласније школе мишљења Ничеа, према чијим се добним мишљењима и поставља српски књижевни интелект у мишљењу Ничеове филозофије. Тиме је и постављен основ за мисаони поход кроз српску самосвест у оним подручјима у којма је српска књижевност мислила Ничеа.

У свом постигнућу књига Српска књижевност и Ниче предметно је и методолошки темељно и уверљиво промишљена, она појмовно обухвата све битне књижевне родове којима је мислио Ниче, којима се мисли Ниче и којима се ничовски мисли, у том је смислу, надаље, књига сасвим изворна и нестандардна у српској науци о књижевности и српској филозофији. Изворним знањем српске књижевности и Ничеове филозофије проведен је властити смисао за филозофску рефлексивност, где је онда и језик Љиље Илић сасвим особен, песнички продахнут, понекад и фрагментаран, као и Ничеов, филозофски и мисаоно проходан и читљив.

Извод из дела

ISBN: 86-7552-009-3

Карактеристике: Формат: 130 х200 mm | Обим: 650 стр. | Повез: брош |Писмо: ћирилица

Стара цена: 400.00RSD

Цена: 200.00RSD

Попуст: 200.00RSD! (50.00%)

Loading Ажурирање корпе ...

Ljudi koji su kupili ovaj predmet također su kupili